Medezeggenschapsraad  

Wat is de MR?
De medezeggenschapsraad (MR) is een beleidsorgaan en op iedere school aanwezig. Het beleid van de school is de manier waarop e met welke middelen de school haar doelen tracht te bereiken. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is geregeld dat de MR moet bestaan uit een oudergeleding en een personeelsgeleding, beiden even groot. Ze hebben gezamenlijke belangen, maar er zijn ook gescheiden bevoegdheden. De MR heeft 5 rechten:
1.rechtop overleg
2.initiatierecht
3. informatierecht
4. instemmingsrecht
5. adviesrecht

Wat kan de MR voor uw doen?   
MR vergaderingen zijn openbaar. Ouders mogen deze altijd bijwonen. Zij kunnen ook van tevoren agendapunten inbrengen of via een MR lid doorgeven. Toehoorders bij een vergadering hebben geen spreekrecht, maar kunnen dit wel van tevoren aanvragen bij de voorzitter van de MR. De notulen zijn openbaar en door ouders en personeelsleden in te zien.
Via de MR (medezeggenschapsraad) zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Ze praten over verschillende onderwerpen mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de MR een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. Ook is de MR een orgaan wat toezicht houdt op het welzijn van de leerlingen en het team.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, kom dan gerust, De MR staat u graag te woord en brengt waar nodig agendapunten in om uw kwestie te bespreken. De notulen zijn openbaar en door ouders en personeelsleden in te zien.
OBS Stokkum valt onder de Stichting OPO Hof van Twente, waardoor ook een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)actief is. Deze houden zich vooral bezig met schooloverstijgende zaken. Uiteraard is de MR van OBS Stokkum hierin ook vertegenwoordigd.
 
Personeelsgeleding:
Marita Pongers(Tevens GMR)
Evelien Marsman

 
Oudergeleding:
Mieke Leeftink
Wilfred Wiggers (voorzitter)

 
Vergaderdata 2023 - 2024

MR: 14-09-'23
GMR 26-09-'23